Thông báo số 3734/TB-CT hướng dẫn xử lý hóa đơn có sai sót

Menu

Cách xử lý hóa đơn có sai sót theo thông báo số 3734/TB-CT

15:25:12 23-09-2022 | Lượt xem: 30

Từ ngày 01/07/2022, việc sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021/TT-BTC đã được áp dụng trên toàn quốc. Nhưng vì mới áp dụng, việc xử lý hóa đơn điện tử có sai sót đã gây nhiều bối rối cho các bạn kế toán. Chính vì thế, ngày 05/05/2022, Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành thông báo số 3734/TB-CT hướng dẫn việc xử lý hóa đơn điện tử có sai sót (đối với hóa đơn có mã của cơ quan thuế) và cách xử lý bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gởi cơ quan thuế có sai sót (đối với hóa đơn không có mã của cơ quan thuế). Hôm nay, mời các bạn cùng Song Kim tìm hiểu chi tiết nội dung thông báo này. Có thể nói, trong rất nhiều công văn, thông báo của các Cục Thuế, thông báo hướng dẫn xử lý hóa đơn sai sót này là đơn giản, dễ hiểu và chi tiết nhất.
Cách xử lý hóa đơn có sai sót theo thông báo số 3734/TB-CT

Thông báo số 3734/TB-CT hướng dẫn việc xử lý hóa đơn điện tử có sai sót

 
THÔNG BÁO
Về việc Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC
Ngày 22/03/2022, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Thông báo số 2128/TB-CT về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT BTC trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo Đó, Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thuộc đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ thực hiện đăng ký sử dụng HĐĐT theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính từ tháng 04/2022.
Căn cứ Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP; Điều 7 và khoản 6 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC, Cục Thuế hướng dẫn người nộp thuế xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp, cụ thể như sau:

1. Cách xử lý đối với Hóa đơn điện tử có sai sót

 
Trường hợp sai sót Hướng dẫn xử lý Lưu ý
Trường hợp 1: Người bán phát tử đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót Bước 1: Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ( ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, gọi tắt là 04/SS-HĐDT) về việc hủy hóa đơn điện tử có mã có sai sót. Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế.
Bước 2: Lập hóa đơn điện tử mới sau đó ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập.
Bước 3: Gửi lại hóa đơn đúng cho người mua.
Người bán lựa chọn Mẫu số 04/SS-HĐĐT để thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót hoặc thông báo việc điều chỉnh cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót, và gửi đến cơ quan thuế bất cứ thời gian nào nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh.
Trường hợp 2: Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gởi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót Bước 1: Người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót.
Bước 2: Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA (trừ trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế)
- Người bán không phải lập lại hóa đơn
- Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót thì các lần xử lý tiếp theo người bán sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu.
Người bán lựa chọn Mẫu số 04/SS-HĐĐT để thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót hoặc thông báo việc điều chỉnh cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót, và gửi đến cơ quan thué bất cứ thời gian nào nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh.
Trường hợp 3: Hóa đơn điện tử mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gởi cho người mua mà  người mua hoặc người bán phát hiện có sai mã số thuế, sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên  hóa đơn đúng quy cách, chất lượng - Cách 1:
Bước 1: Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót, sau đó ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập. Trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót, thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.
Hóa đơn điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày… tháng… năm”.
Bước 2: Gửi lại hóa đơn đúng cho người mua.
- NNT không phải lập Mẫu số 04/SS-HĐĐT gửi đến cơ quan thuế.
- Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế (theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP), sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót thì các lần xử lý tiếp theo người bán sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu.
- Đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn có sai sót thì: điều chinh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh.
- Trường hợp theo quy định hóa đơn điện tử được lập không có ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn có sai sót người bán chỉ thực hiện điều chỉnhkhông thực hiện hủy hoặc thay thế.
- Cách 2:
Bước 1: Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót, trừ trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót.
Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số … ký hiệu…số...ngày…tháng…năm…”
Bước 2: Gửi lại hóa đơn đúng cho người mua.
Trường hợp 4: Cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã lập có sai sót - Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định này để người bán kiểm tra sai sót.
- Theo thời hạn thông báo ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này về việc kiểm tra hóa đơn điện tử đã lập có sai sót, trong đó ghi rõ căn cứ kiểm tra là thông báo Mẫu số 01/TB-RSĐT của cơ quan thuế (bao gồm thông tin số và ngày thông báo).
- Hết thời hạn thông báo ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB mà người bán không thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo lần 2 cho người bán theo Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB mà người bán không có thông báo thì cơ quan thuế xem xét chuyển sang trường hợp kiểm tra về sử dụng hóa đơn điện tử.
 
Trường hợp 5: Hóa đơn đã lập theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính có sai sót - Bước 1: Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót.
- Bước 2: Người bán thực hiện thông báo với cơ thuế theo mẫu số 04/SS-HĐĐT
- Bước 3: Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót (theo quy định tại Nghi định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính). Sau đó, người bán ký số trên hóa đơn điện tử thay thế đã lập hoặc (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã) hoặc gửi cơ quan thuế để được cấp mã cho hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập (đối với trường hợp sử dụng | hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).
Hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót phải có dòng chữ "Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... kỷ hiệu... số... ngày…. tháng... năm"
- Bước 4: Gửi hóa đơn điện tử thay thế cho người mua.
 

>>> Có thể bạn quan tâm: Cách tra cứu hóa đơn điện tử theo thông tư 78

* Quy trình xử lý của cơ quan thuế: Trong thời hạn 01 ngày làm việc, cơ quan thuế thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý theo Mẫu số 01/TB-HĐSS Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định này. Hóa đơn điện tử đã hủy không có giá trị sử dụng nhưng vẫn được lưu trữ để phục vụ tra cứu.

2. Đối với bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử có sai sót

a) Sau thời hạn chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế, trường hợp thiếu dữ liệu hóa đơn điện tử tại bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế thì người bán gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử bổ sung;
b) Trường hợp bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót thì người bán gửi thông tin điều chỉnh cho các thông tin đã kê khai trên bảng tổng hợp;
c) Việc điều chỉnh hóa đơn trên bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định tại điểm a.1 khoản 3 Điều 22 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì phải điền đủ các thông tin: ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn vào cột 14 “thông tin hóa đơn liên quan” tại Mẫu 01/TH-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (trừ trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có đầy đủ các thông tin ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn theo quy định tại khoản 14 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP).
Lưu ý:
- Đối với ngành hàng không thì hóa đơn đổi, hoàn chứng từ vận chuyển hàng không được coi là hóa đơn điều chỉnh mà không cần có thông tin “Điều chỉnh tăng/giảm cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... ngày… tháng… năm”. Doanh nghiệp vận chuyển hàng không được phép xuất hóa đơn của mình cho các trường hợp hoàn, đổi chứng từ vận chuyển do đại lý xuất.
- Việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế liên quan các hóa đơn điện tử điều chỉnh, thay thế (bao gồm cả hóa đơn điện tử bị hủy) thực hiện theo quy định của pháp luật quản lý thuế.
Người nộp thuế truy cập vào website Cục Thuế tại địa chỉ http://brvt.gdt.gov.vn/wps/portal, mục Tin tức/Thông báo hoặc chuyên mục HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ để tải nội dung Thông báo nêu trên.
Nếu có vướng mắc khi thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử, người nộp thuế liên hệ Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo số điện thoại sau để được hỗ trợ: Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế: (0254) 3586.548 – 3511.524.
Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo đến người nộp thuế được biết và thực hiện./
(Nguồn Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)

Tải thông báo số 3734/TB-CT hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử có sai sót

Bạn cần tải văn bản gốc, vui lòng click vào icon bên dưới.
Cách xử lý hóa đơn có sai sót theo thông báo số 3734/TB-CT
 
Với hướng dẫn chi tiết và rõ ràng từ thông báo số 3734/TB-CT, chắc hẳn bạn đã biết cách xử lý hóa đơn điện tử có sai sót rồi, đúng không nào? Dịch vụ kế toán Song Kim chúc các bạn thành công!
Phạm Hồng – Phòng Nghiệp Vụ Kế Toán
X