Công văn số 483/TCT-CS đối với việc xuất hóa đơn hàng xuất khẩu

Menu

Công văn 483/TCT-CS đối với việc xuất hóa đơn hàng xuất khẩu

08:03:59 03-02-2019 | Lượt xem: 3558

Ngày 06 tháng 02 năm 2015, Tổng Cục Thuế đã ban hành công văn số 483/TCT-CS về việc lập hóa đơn xuất khẩu đối với hoạt động đóng tàu xuất khẩu ra nước ngoài. Song Kim mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung công văn trong bài viết sau.
Công văn 483/TCT-CS đối với việc xuất hóa đơn hàng xuất khẩu
 

Công văn số 483/TCT-CS đối với việc xuất hóa đơn hàng xuất khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------
Số: 483/TCT-CS
V/v Chính sách thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------
Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2015
 
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7822/CT-KTT1 ngày 19/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và công văn số 4705/CT-TTHT ngày 04/11/2014 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng hỏi về việc ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn GTGT đối với hoạt động đóng tàu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN thì:
“Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:
a) Đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.
b) Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.
Trường hợp thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn thành thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế được tính theo thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ”;
Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 5 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thời điểm lập hóa đơn GTGT thì:
“1. Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

5. Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền”.

Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi Khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về điều kiện để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu như sau:
“Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan” (Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/9/2014).
Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trường hợp Công ty TNHH Vard Vũng Tàu thực hiện các hợp đồng đóng tàu cho khách hàng nước ngoài mà thời gian thực hiện hợp đồng dài, thời điểm nghiệm thu, bàn giao tàu là thời điểm giao tàu xuất khẩu đi nước ngoài thì:
- Trước 01/9/2014, Công ty TNHH Vard Vũng Tàu thực hiện lập hóa đơn GTGT, hóa đơn xuất khẩu tại thời điểm nghiệm thu, bàn giao tàu, xuất khẩu ra nước ngoài, Công ty ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN căn cứ theo hóa đơn.
- Từ 01/9/2014, Công ty TNHH Vard Vũng Tàu không phải lập hóa đơn xuất khẩusử dụng hóa đơn thương mại và xác định doanh thu xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC nêu trên. Thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế của hoạt động này là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC, TVQT;
- Cục Thuế TP. Đà Nẵng;
- Lưu: VT, CS(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn
 
(Nguồn: Tổng Cục Thuế)
>>> Có thể bạn sẽ quan tâm: Chiết khấu thanh toán là gì?

Tải công văn số 483/TCT-CS đối với việc xuất hóa đơn hàng xuất khẩu

Bạn cần lưu trữ file, bấm vào đây để tải.
Công văn 483/TCT-CS đối với việc xuất hóa đơn hàng xuất khẩu

Trên đây là toàn bộ nội dung của công văn số 483/TCT-CS về việc xuất hóa đơn hàng xuất khẩu của dịch vụ đóng tàu. Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh Song Kim hy vọng sẽ giải đáp được những thắc mắc của các bạn liên quan đến việc xuất hóa đơn đối với hàng xuất khẩu nói chung và việc đóng tàu xuất khẩu nói riêng.
Trân trọng kính chào!
X