Công văn về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi chưa thông báo phát hành

Menu

Công văn 5228/CT-TTHT về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

15:19:14 05-02-2019 | Lượt xem: 4005

Ngày 04 tháng 7 năm 2014, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành công văn số 5228/CT-TTHT hướng dẫn về việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi chưa lập thông báo phát hành; để hướng dẫn công ty Công ty CP Quảng cáo Ngòi Bút Việt. Dịch vụ thành lập công ty TPHCM mời các bạn tham khảo toàn bộ nội dung công văn trong bài viết sau đây.
Công văn 5228/CT-TTHT về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Công văn 5228/CT-TTHT về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi chưa lập thông báo phát hành hóa đơn

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
----------
Số: 5228/CT-TTHT
V/v: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------
Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2014

 Kính gửi: Công ty CP Quảng cáo Ngòi Bút Việt

                 Địa chỉ: 339/28G Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, TP.HCM

      Mã số thuế: 0312517178

Trả lời văn bản số 02/NBV-2014 ngày 24/4/2014 của Công ty về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Điều 25 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013 đến hết ngày 31/5/2014):
“Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.
…”

Trường hợp Công ty nếu từ khi thành lập (tháng 10/2013) đến khi tiến hành giải thể (tháng 03/2014) chưa đặt in hoá đơn, chưa lập Thông báo phát hành hóa đơn gửi cơ quan thuế thì không phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Quận 3 “Để biết”;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga
(Nguồn: Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh)

Tải công văn 5228/CT-TTHT về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi chưa lập thông báo phát hành hóa đơn

Bạn cần lưu trữ file, bấm vào nút bên dưới để tải.
Công văn 5228/CT-TTHT về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Trên đây là toàn bộ nội dung công văn số 5228/CT-TTHT về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi chưa lập thông báo phát hành. Song Kim hy vọng sẽ giải đáp được tất cả các thắc mắc của các bạn về vấn đề này.
Trân trọng kính chào!
X