Công văn số 3579/BTC-TCT

Menu

CV số 3579/BTC-TCT về việc thuế GTGT hoạt động xây dựng ngoại tỉnh

16:54:27 11-04-2018 | Lượt xem: 4125

Công văn về thuế GTGT hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh

Hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh là hoạt động thường xuyên xảy ra đối với các doanh nghiệp xây dựng. Và việc xây dựng vãng lại ngoại tỉnh phải kê khai, nộp thuế GTGT như thế nào cho đúng? Hôm nay, dịch vụ kế toán Song Kim sẽ gởi đến quý bạn đọc công văn số 3579/BTC-TCT hướng dẫn Công ty TNHH Xây dựng LIFE có trụ sở hoạt động tại Hà Nội và có hoạt động xây dựng nằm trong khu phi thuế quan tại tỉnh Bắc Ninh. Mời các bạn cùng tham khảo với dịch vụ kế toán thuế trọn gói Song Kim nhé!
Công văn số 3579/BTC-TCT về việc thuế GTGT hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh

Công văn số 3579/BTC-TCT về thuế Giá Trị Gia Tăng hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh

 
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 3579/BTC-TCT
V/v thuế GTGT cho hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2018
 
Kính gửi: Bà Phạm Thị Duyến
(Địa chỉ: Công ty TNHH xây dựng LIFE, tầng 6, Tháp Star Tower,
phố Dương Đình Nghệ, quận cầu Giấy, Hà Nội)
Bộ Tài chính nhận được công văn số 2117/VPCP-ĐMDN ngày 07/3/2018 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời kiến nghị của bà Phạm Thị Duyển (Công ty TNHH xâỵ dựng LIFE, tầng 6, Tháp Star Tower, phố Dương Đình Nghệ, qưận cầu Giấy, Hà Nội) về một số vướng mắc liên quan đến đóng thuế vãng lai khi công ty thi công các công trình tại các tỉnh ngoài Hà Nội. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau :
Căn cứ hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT:
"Điều 9. Thuế suất 0%
1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quôc tê; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuê GTGT khỉ xuât khâu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dân tại khoản 3 Điều này.
Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tố chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.
 1. Hàng hóa xuất khẩu bao gồm:...
đ) Các hàng hóa, dịch vụ khác:
 • Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;
2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:
  a) Đối với hàng hóa xuất khẩu:
 1. Đối với dịch vụ xuất khẩu:
 • Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;
 • Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;
Riêng đối với dịch vụ sửa chữa tàu bay, tàu biển cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, để được áp dụng thuế suất 0%, ngoài các điều kiện về hợp đồng và chứng từ thanh toán nêu trên, tàu bay, tàu biển đưa vào Việt Nam phải làm thủ tục nhập khẩu, khi sửa chữa xong thì phải làm thủ tục xuất khẩu.
Căn cứ hướng dẫn của Thông tư số 26/2015/TT-BTC^ ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính:
-Tại điểm a Khoản 1 Điều 2 phủ (sửa đổi điểm đ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC) có quy định::
“đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựỉĩg, lăp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên, và chuyên nhượng bât động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại diêm c khoản I Điểu này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bản hàng vãng lai và chuyên nhượng bât động sản ngoại tỉnh.
 • Tại điểm e Khoản 1 Điều 2 (sửa đổi Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC) có quy định:
"6. Khai thuế GTGT đổi với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bản hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp hướng dan tại điểm c khoản 1 Điều này.
 1. Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyến nhượng bất động sản ngoại tỉnh thì khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 2% đổi với hàng hoá chịu thuế suất thuế GTGT10% hoặc theo tỷ lệ 1% đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế GTGT 5% trên doanh thu hàng hoá chưa có thuế GTGT với cơ quan Thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.
 2. Hồ sơ khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyên nhượng bất động sản ngoại tỉnh là Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.
 3. Hồ sơ khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được nộp theo từng lần phát sinh doanh thu. Trường hợp phát sinh nhiều lần nộp hồ sơ khai thuế trong một tháng thì người nộp thuế có thể đăng ký với Cơ quan thuế nơi nộp hô sơ khai thuế đế nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng.
 4. Khi khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu phát sinh và số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng,lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính, số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được trừ vào so thuế GTGT phải nộp theo tờ khai thuế GTGTcủa người nộp thuế tại trụ sở chính.”.
Căn cứ các quy định trên, Bộ Tài chính trả lời các vướng mắc của bà Phạm Thị Duyến như sau:
 • Công ty LIFE (có trụ sở chính tại thành phổ Hà Nội, kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế) có hoạt động xây dựng cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan (được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%) tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Công ty không có chi nhánh tại tỉnh, thành phố này) khác nơi đóng trụ sở chính thì Công ty không phải kê khai nộp thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng vãng lai này.
 • Trường hợp Công ty LIFE có hợp đồng xây dựng công trình ở tỉnh Bắc Ninh (Công ty không có chi nhánh tại tỉnh này), hợp đồng có thoả thuận chủ đầu tư thanh toán toàn bộ giá trị công trình cho Công ty và Công ty xuất hoá đơn GTGT cho toàn bộ công trình; sau đó Công ty có hợp đồng giao lại một số hạng mục công trình cho nhà thầu phụ thực hiện thì Công ty khai và nộp thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng vãng lai này tại tỉnh Bắc Ninh theo quy định đối với toàn bộ giá trị công trình bàn giao chưa có thuế GTGT. Trường hợp Công ty chưa nộp số tiền thuế vãng lai này thì Công ty bị tính tiền chậm nộp đối với so tiền chưa nộp theo quy định.
 • Trường hợp Công ty LIFE có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết và đủ điều kiện được hoàn thuế GTGT thì Công ty lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp (tại thành phố Hà Nội) để được xem xét giải quyết hoàn thuế theo quy định, số thuế GTGT được hoàn (nếu có) sẽ được bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động xây dựng vãng lai tại tỉnh Bắc Ninh theo quy định của Luật Quản lý thuế kể từ  ngày cơ quan thuế ban hành Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước.
 
Bộ Tài chính thông báo để bà Phạm Thị Duyến được biết./.
Công văn số 3579/BTC-TCT về việc thuế GTGT hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh
Hy vọng, với việc cập nhật công văn số 3579/BTC-TCT sẽ giúp ích được quý khách hàng, các bạn đang làm kế toán có thêm cơ sở để thực hiện đúng về việc kê khai thuế GTGT cho hoạt động xây dựng vãng lai ngoại tỉnh!
Dịch vụ kế toán Song Kim trân trọng kính chào!
 
X