Công văn về chi phí quảng cáo trên Facebook và Google

Menu

Công văn 5681/CT-TTHT về chi phí quảng cáo trên Facebook/Google

11:35:03 27-01-2019 | Lượt xem: 9348

Ngày 17 tháng 02 năm 2017, Cục Thuế Tp. Hà Nội đã ban hành công văn số 5681/CT-TTHT, để hướng dẫn Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT về chi phí quảng cáo trên Google/Facebook được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Hãy cùng dịch vụ thành lập công ty Song Kim tìm hiểu toàn bộ nội dung của công văn qua bài viết sau đây, bạn nhé!
Công văn 5681/CT-TTHT về chi phí quảng cáo trên Facebook/Google
 

Công văn số 5681/CT-TTHT về chi phí quảng cáo trên Facebook/Google

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
----------
Số: 5681/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------
Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: Công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT
(Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Viễn đông, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đng Đa, HN. MST: 0102713659)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 350/CV/VNPT ngày 16/01/2017 của Công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT (sau đây gọi tắt là VNPT) đề nghị giải đáp chính sách thuế đối với hoạt động quảng cáo trên Google và Facebook, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Mục 1 Chương II Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định cụ thể về giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu điện tử như sau:
"Điều 11. Giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu
Thông tin trong thông điệp dữ liệu không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì thông tin đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu...
Điều 14. Thông điệp dữ liệu có giá trị làm chứng cứ
1. Thông điệp dữ liệu không bị phủ nhận giá trị dùng làm chứng cứ chỉ vì đó là một thông điệp dữ liệu.
2. Giá trị chứng cứ của thông điện dữ liệu được xác định căn cứ vào độ tin cậy của cách thức khởi tạo, lưu trữ hoặc truyền gửi thông điệp dữ liệu; cách thức bảo đảm và duy trì tính toàn vẹn của thông điệp dữ liệu; cách thức xác định người khởi tạo và các yếu tố phù hợp khác".

- Căn cứ Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định:
"3. Hóa đơn phải có các nội dung sau: …
Bộ Tài chính quy định cụ thể đối với hóa đơn không cần thiết phải có đủ những nội dung quy định tại khoản này".

>>> Xem thêm: Công văn loại bỏ hóa đơn bất hợp pháp

- Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:
+ Tại Điều 3 quy định:
"1. ... Hóa đơn điện tử gồm các loại: hóa đơn xuất khẩu; hóa đơn giá trị gia tăng; hóa đơn bán hàng; hóa đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm...; phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng..., hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
a) Có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn điện tử từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là hóa đơn điện tử.
Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn là thông tin còn đầy đủ và chưa bị thay đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ hoặc hiển thị hóa đơn điện tử.
b) Thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết".

+ Tại Khoản 1 Điều 6 quy định nội dung hóa đơn điện tử.
+ Tại Khoản 2 Điều 6 quy định:
"2. Một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính".
- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:
"1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng...”

- Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.
- Căn cứ Công văn số 3919/TCT-CS ngày 19/11/2013 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế.
Căn cứ các quy định nêu trên và căn cứ nội dung trình bày của VNPT tại công văn số 350/CV/VNPT ngày 16/01/2017, trường hợp VNPT mua dịch vụ quảng cáo trên internet từ Công ty Google và Facebook thanh toán bằng thẻ visa cho Công ty Google, Facebook qua ngân hàng; các thông tin, dữ liệu điện tử có liên quan đến giao dịch nêu trên (tài khoản trên mạng, điều khoản cung cấp dịch vụ, chính sách và giá phí của Công ty Google để xác định dung lượng giao dịch, chứng từ thanh toán...) là chính xác, có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin; các thông tin, dữ liệu điện tử này được lưu trữ, có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết và Cơ quan thuế có thể kiểm tra thì:
- Khoản chi phí quảng cáo trên internet VNPT trả cho Công ty Google, Facebook được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
- VNPT có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu trước khi thanh toán cho Facebook, Gooogle theo quy định.
Cục thuế TP Hà Nội trả lời Công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT được biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra 2;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2). (6; 3)
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

(Nguồn: Cục Thuế Tp. Hà Nội)

Tải công văn số 5681/CT-TTHT về chi phí quảng cáo trên Facebook/Google

Bạn cần lưu trữ file, bấm vào đây để tải.
Công văn 5681/CT-TTHT về chi phí quảng cáo trên Facebook/Google
 
Trên đây là toàn bộ nội dung của công văn số 5681/CT-TTHT về chi phí quảng cáo trên Facebook/Google. Song Kim hy vọng qua bài viết này sẽ giải đáp được tất cả những thắc mắc của các bạn khi thực hiện quảng cáo trên Facebook và Google!
Trân trọng kính chào!

Tin tức liên quan

Zalo
X