Thay đổi địa chỉ công ty khác quận phải quyết toán thuế

Menu

Thay đổi địa chỉ công ty khác quận phải quyết toán thuế?

11:34:58 22-09-2023 | Lượt xem: 1681

Thay đổi địa chỉ công ty khác quận phải quyết toán thuế là quy định bắt buộc. Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục chuyển địa chỉ công ty khác quận/huyện/tỉnh làm thay đổi cơ quan thuế quản lý. Hôm nay, mời các bạn cùng Song Kim tìm hiểu chi tiết về vấn đề này.

Kiểm tra thuế là gì?

Căn cứ điểm a, khoản 1 điều 109 Luật quản lý thuế số 39/ thì kiểm tra thuế là việc cơ quan thuế sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá tính đầy đủ, chính xác các thông tin, chứng từ trong hồ sơ thuế, sự tuân thủ về pháp luật thuế, dựa trên các hồ sơ thuế của người nộp thuế.

>>> Xem thêm: Mẫu công văn yêu cầu quyết toán thuế để chuyển quận

Các trường hợp kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế

Căn cứ khoản 1 điều 110 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH13, thì cơ quan thuế sẽ kiểm tra thuế (quyết toán thuế)
Thay đổi địa chỉ công ty khác quận phải quyết toán thuế?

“Điều 110. Kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế
1. Kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
a) Trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế; kiểm tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước;
b) Trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 109 của Luật này;
c) Trường hợp kiểm tra sau thông quan tại trụ sở của người khai hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan;
d) Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật;
đ) Trường hợp được lựa chọn theo kế hoạch, chuyên đề;
e) Trường hợp theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra nhà nước, cơ quan khác có thẩm quyền;
g) Trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động, cổ phần hóa, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, chuyển địa điểm kinh doanh và các trường hợp kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, trừ trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động mà cơ quan thuế không phải thực hiện quyết toán thuế theo quy định của pháp luật.”
Kết luận:
Như vậy, việc chuyển địa chỉ trụ sở chính khác quận/huyện làm thay đổi cơ quan thuế quản lý sẽ phải thực hiện quyết toán thuế.

>>> Xem thêm: thủ tục chuyển địa chỉ công ty khác quận

Công văn số 6182/CTTPHCM-NVDTPC quy định thay đổi địa chỉ công ty khác quận phải quyết toán thuế

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
---o0o---
Số: 6182/CTTPHCM-NVDTPC
V/v kiểm tra thuế đối với người nộp
thuế chuyển địa điểm kinh doanh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

---o0o---
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2023
Kính gởi: Chi cục thuế khu vực Quận 12 – Huyện Hóc Môn
Ngày 28/04/2023, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 32/BC-CCTKVQ12HM ngày 21 tháng 04 năm 2023 của Chi cục Thuế khu vực Quận 12- Huyện Hóc Môn về việc kiểm tra quyết toán thuế đối với người nộp thuế chuyển địa chỉ kinh doanh. Về vấn đề này, Cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại điểm g Khoản 1 Điều 110 và Khoản 1 Điều 36 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14:
“Điều 36. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế
1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì thực hiện thông bảo thay đổi thông tin đăng ký thuế cùng với việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, người nộp thuế phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định của Luật này trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh.”
Điều 110. Kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế
I. Kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
g) Trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động, cổ phần hỏa, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, chuyển địa điểm kinh doanh và các trường hợp kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, trừ trường hợp giải thể, chấm dứt hoạt động mà cơ quan thuế không phải thực hiện quyết toán thuế theo quy định của pháp luật."
Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người nộp thuế chuyển địa điểm kinh doanh thì thực hiện theo quy định Điểm g Khoản 1 Điều 110 Luật Quản lý thuế só 38/2019/QH14. Cục Thuế Thành phố Hổ Chí Minh thông báo cho Chi cục Thuế biết, căn cứ vào quy định và tình hình thực tế để thực hiện theo đúng quy định pháp luật./.
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, NVDTPC
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Tiến Dũng

Nếu bạn cần tải văn bản gốc về việc chuyển địa chỉ công ty khác quận phải quyết toán thuế, tải ngay bằng cách nhấp vào icon bên dưới.
Thay đổi địa chỉ công ty khác quận phải quyết toán thuế?

Kết luận:
Như vậy, việc chuyển địa chỉ công ty khác quận/huyện/tỉnh làm thay đổi cơ quan thuế quản lý sẽ phải quyết toán thuế. Chính vì thế, doanh nghiệp cần hoàn thiện sổ sách, số liệu kế toán trước khi nộp thông báo chuyển quận (mẫu 08/MST) cho chi cục thuế quản lý. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào khác về vấn đề này, liên hệ ngay Song Kim theo số hotline 0986 23 26 29 để được tư vấn và giải đáp.
Zalo
X