phụ cấp xăng xe có tính thuế TNCN không

Menu

Công văn 2192 về phụ cấp xăng xe có tính thuế TNCN không

11:38:35 25-01-2022 | Lượt xem: 1115

Phụ cấp xăng là loại phụ cấp thường được áp dụng tại nhiều doanh nghiệp. Vậy phụ cấp xăng xe có tính thuế TNCN khi tính thuế thu nhập cá nhân của người lao động hay không? Vấn đề này đã được Tổng Cục Thuế giải đáp chi tiết tại công văn số 2192/TCT-TNCN, ban hành ngày 25 tháng 05 năm 2017. Mời các bạn cùng Song Kim tìm hiểu chi tiết về vấn đề này, các bạn nhé!
Công văn 2192 về phụ cấp xăng xe có tính thuế TNCN không

Công văn 2192/TCT-TNCN về phụ cấp xăng xe có tính thuế TNCN không?

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
Số: 2192/TCT-TNCN
V/v Trả lời kiến nghị của VPĐD Reifenhauser Private Ltd tại TP Hồ Chí Minh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2017
Kính gửi: Văn phòng đại diện Reifenhauser Private Ltd tại TP Hồ Chí Minh.
(Địa chỉ: 13C Nguvễn Văn Mai, Phường 8, Quận 3, TP Hồ Chí Minh)
Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) nhận được công văn số 4361/VPCP-ĐMDN ngày 28/4/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Văn phòng đại diện Reifenhauser Private Ltd tại TP Hồ Chí Minh liên quan đến khoản khoán chi xăng xe theo mức cố định hàng tháng cho nhân viên. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại khoản 2 điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền
 
 công:
“Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:
a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.
...
đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:
...
đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:
đ.4.1) Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Hiệp hội: mức khoán chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.
đ.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
đ.4.3) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài.”
Căn cứ hướng dẫn nêu trên, việc xác định Văn phòng đại diện Reifenhauser Private Ltd tại TP Hồ Chí Minh là văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài hay văn phòng đại diện của tổ chức kinh doanh thì đề nghị Văn phòng đại diện Reifenhauser Private Ltd tại TP Hồ Chí Minh liên hệ với Sở Công thương TP Hồ Chí Minh để được giải đáp. Trường hợp Văn phòng đại diện Reifenhauser Private Ltd tại TP Hồ Chí Minh là văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài có khoản khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục theo điểm đ.4.3 khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.
Trường hợp Văn phòng đại diện Reifenhauser Private Ltd tại TP Hồ Chí Minh trả khoản khoán chi xăng xe theo mức cố định hàng tháng cho nhân viên phục vụ cho việc đi lại của cá nhân thì khoản thu nhập này được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhân.
Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng đại diện Reifenhauser Private Ltd tại TP Hồ Chí Minh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Cục Thuế TP. HCM;
- Vụ PC, KK KTT, HTQT - TCT;
- Wesite TCT;
- Lưu: VT, TNCN.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 
Cao Anh Tuấn
Kết Luận:
Phụ cấp xăng xe nếu được trả theo mức khoán hàng tháng, trả cố định cho nhân viên thì khoản phụ cấp này sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động tại doanh nghiệp. Ngược lại, nếu phụ cấp xăng xe được xem là khoản công tác phí, có mức chi không cố định hàng tháng thì sẽ được tính vào chi phí của doanh nghiệp. Và khoản công tác phí này sẽ không được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.
Đối với các khoản phụ cấp tính thuế và phụ cấp không tính thuế TNCN có rất nhiều trường hợp xảy ra. Khi xác định các loại thu nhập này, các bạn (nhất là các bạn phụ trách chức vụ kế toán lương) nên cẩn trọng, trách ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.
Song Kim chúc các bạn thành công!   
Zalo
X