Công văn hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN của lao động thời vụ

Menu

Công văn 9611 hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN lao động thời vụ

17:22:07 20-02-2022 | Lượt xem: 1377

Thuê mướn lao động thời vụ là việc thường xuyên xảy ra tại các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp ngành xây dựng. Vậy, đối với lao động thời vụ, ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân sẽ thực hiện ra sao? Hôm nay, bạn hãy cùng Song Kim tìm hiểu toàn bộ công văn 9611/CT-TTHT về việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của lao động thời vụ, do Cục Thuế Tp.HCM ban hành.
Công văn 9611 hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN lao động thời vụ
 

Công văn 9611/CT-TTHT hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 9611/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế
TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2013
Kính gửi: Công ty CP Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh Nhà Sài Gòn
Địa chỉ: 78 Hai Bà Trưng, Q. 1, TP.HCM
MST: 0300444775
Trả lời văn bản số 559/2013-SG-CV ngày 04/11/2013 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ vào khoản 1, Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:
“Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”
Căn cứ Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có quy định:
“1. Khấu trừ thuế
Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau :
……
Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác:
Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.
Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.
Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết”.
Căn cứ theo quy định trên:
- Trường hợp Công ty Cổ Phần Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh Nhà Sài Gòn ký hợp đồng thuê mướn lao động với một đơn vị có chức năng cho thuê lao động để phục vụ cho hoạt động thi công công trình, nếu khoản chi trên có hoá đơn hợp pháp theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Đơn vị cho thuê lao động có trách nhiệm khấu trừ và kê khai thuế TNCN cho người lao động mà đơn vị cung cấp cho Công ty.
- Trường hợp Công ty ký hợp đồng theo mùa vụ với người lao động dưới 3 tháng, thanh toán lương theo tuần với mức chi trả dưới 2.000.000 đồng/lần thì vào mỗi lần chi trả (thấp hơn 2.000.000 đồng/lần) Công ty tạm thời không phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi chi trả cho người lao động, nhưng đến cuối tháng Công ty tổng hợp thu nhập đã chi trả cho từng cá nhân trong tháng, tính và kê khai nộp thuế TNCN (theo mức 10%) đối với những cá nhân có tổng thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên.
- Trường hợp Công ty ký hợp đồng theo mùa vụ với người lao động dưới 3 tháng nhưng trong năm tài chính Công ty ký nhiều lần không liên tục (chỉ ký khi có nhu cầu), cả năm cá nhân đó có tổng thời gian lao động tại đơn vị từ 3 tháng đến dưới 12 tháng thì Công ty thực hiện tạm khấu trừ thuế của cá nhân theo Biểu thuế lũy tiến từng phần tính trên thu nhập tháng. Người lao động thực hiện đăng ký người phụ thuộc, giảm trừ gia cảnh theo quy định.
Cục Thuế TP thông báo để Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.
 
Nơi nhận:
- Như trên
- P.KT3
- Phòng PC
- Lưu: VT, TTHT
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Thị Lệ Nga
Trên đây là toàn bộ nội dung công văn số 9611/CT-TTHT về việc hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN của lao động thời vụ dưới 3 tháng. Hy vọng bài viết này đã mang đến những thông tin hữu ích dành cho quý bạn đọc.

Zalo
X