Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giảm thuế suất GTGT

Menu

Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giảm thuế suất theo NĐ 15

11:27:12 04-03-2022 | Lượt xem: 18954

Với việc Nghị định 15/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/02/2022 – 31/12/2022, có rất nhiều ngành nghề được giảm thuế suất từ 10% xuống còn 8%. Kéo theo đó, việc điều chỉnh hợp đồng đã ký trước thời gian này là điều kế toán cần làm để chuẩn hóa nội dung khi xuất hóa đơn là điều cần phải thực hiện trước tiên. Hôm nay, Song Kim sẽ gởi đến các bạn mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giảm thuế suất thuế GTGT theo NĐ 15/2022/NĐ-CP. Chúng tôi hy vọng với mẫu phụ lục hợp đồng này, sẽ giúp giảm tải được công việc của các bạn kế toán khi áp dụng mức thuế suất được ưu đãi theo quy định của chính phủ.
Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giảm thuế suất theo NĐ 15
 

Đối tượng áp dụng mẫu phụ lục hợp đồng giảm thuế suất thuế GTGT

  • Hàng hóa dịch vụ được giảm thuế GTGT theo Nghị Định 15/2022/NĐ-CP
  • Áp dụng cho các loại hàng hóa, dịch vụ có thời gian thực hiện kéo dài như: xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị, dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp,…

Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giảm thuế suất

Ngay sau đây, dịch vụ mở công ty Song Kim sẽ gởi đến các bạn mẫu phụ lục hợp đồng giảm thuế suất thuế GTGT theo Nghị quyết 43 và Nghị định 15 của chính phủ. Nội dung chi tiết như sau:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---
 
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG
Số: …./PLHĐ
(V/v Điều chỉnh thuế suất thuế GTGT của hợp đồng số….)
  •  Căn cứ Hợp đồng số…./HĐKT, được ký ngày …  / … / …  được ký giữa CÔNG TY … và CÔNG TY…
  • Căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;
  • Căn cứ Nghị đính số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01  năm 2022 của Chính phủ quy định về chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15
Hôm nay, ngày  … tháng …  năm …., tại:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . hai bên chúng tôi gồm :
BÊN A (BÊN BÁN) :     …………..
Địa chỉ             : ……………………
Mã số thuế       : …………………..           
Điện thoại        : …………………...                                                  
Tài khoản số    : …………………..                    Mở tại Ngân hàng……………………….
Đại diện pháp luật:     Ông/Bà …………..         Chức vụ :  ………………………………
BÊN B (BÊN MUA) :   ……………
Địa chỉ             : …………………….
Mã số thuế      : ……………………
Điện thoại       : ……………………   
Tài khoản số    : …………………..                    Mở tại Ngân hàng……………………….       
Đại diện pháp luật: Ông/Bà …………..         Chức vụ :  ………………………………
Hai bên nhất trí ký kết phụ lục hợp đồng để điều chỉnh % Thuế GTGT tại Khoản … Điều …. của Hợp Đồng số  .../HĐKT, ký ngày  ... / ... / ... như sau :
1. Sau khi tra cứu thông tin sản phẩm theo Phụ lục I, II, III của Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính Phủ  thì thuế GTGT của mặt hàng bên A cung cấp cho bên B thuộc diện được giảm 2%. Vậy Thuế GTGT sau khi được giảm là 8%.
2. Phụ lục Hợp Đồng này là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng  số ... /HĐKT, ký ngày ... / ... / .... Những điều khoản khác của Hợp đồng số .... /HĐKT, ký ngày .... / .... / ... không qui định trong Phụ lục Hợp đồng này vẫn giữ nguyên giá trị thực hiện đến hết ngày 31/12/2022.
3. Phụ lục Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2022 và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau để đính kèm Hợp Đồng số ... /HĐKT, ký ngày ... / ... / ... . Bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản.
                        ĐẠI DIỆN BÊN B                                                            ĐẠI DIỆN BÊN A
Bạn có thể tải file word bằng cách click vào icon bên dưới
Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giảm thuế suất theo NĐ 15

Trên đây là toàn bộ nội dung của phụ lục hợp đồng về việc điều chỉnh giảm thuế suất thuế GTGT. Song Kim chúc các bạn thành công.
X